Myyntisuppilo: Asiakkaan matka ensikontaktista kauppaan

Myyntisuppilo

Myyntifunnelin perusteet: Mikä tekee siitä tehokkaan?

Myyntifunneli tai myyntisuppilo on työkalu, joka on suunniteltu ohjaamaan potentiaaliset asiakkaat tietystä tutkintapisteestä aina myynnin loppuun asti. Se on käsite, joka kuvaa asiakkaan matkaa tietoisuudesta ostopäätökseen. Tehokas myyntifunneli on suunniteltu niin, että se täyttää asiakkaan tarpeet jokaisessa vaiheessa – tunnistaa kohderyhmän, herättää heidän kiinnostuksensa, tarjoaa heille arvoa ja lopulta vakuuttaa heidät ostamaan.

Myyntifunnelin tehokkuus ei ole yksinomaan riippuvainen sen suunnittelusta. Se vaatii jatkuvaa säätämistä, parannuksia ja analysointia. Esimerkiksi, seurataan missä vaiheessa potentiaaliset asiakkaat keskeyttävät myyntiprosessissa ja optimoidaan tämä osa suppilosta antamaan lisäarvoa ja houkuttelevampaa sisältöä heille. Näin myyntifunnelista saadaan mahdollisimman tehokas.

Funnelin rooli asiakaspolun hahmottamisessa

Funneli on olennainen työkalu asiakaspolun hahmottamisessa. Se auttaa yrityksiä ymmärtämään potentiaalisten asiakkaiden matkaa tutustumisvaiheesta oston suorittamiseen. Funnelin avulla voidaan kartoittaa asiakkaiden vuorovaikutusta yrityksen kanssa eri vaiheissa, analysoida, miten asiakkaat liikkuvat ja reagoivat erilaisiin markkinointiviesteihin ja tuotteisiin. Funneli auttaa myös tunnistamaan mahdolliset pullonkaulat, jotka voivat heikentää myyntiä ja asiakastyytyväisyyttä.

MRACE-malli on yksi tehokkaimmista tavoista hyödyntää funnelia asiakaspolun hahmottamisessa. Tämä malli keskittyy viiteen päävaiheeseen: Reach, Act, Convert ja Engage. Mallin avulla voidaan suunnitella ja seurata kunkin vaiheen tehokkuutta, optimoida markkinointitoimia ja siten parantaa asiakaskokemusta. Tekemällä näin voidaan pitää huoli, että markkinointi- ja myyntistrategiat sopivat yhteen ja tukevat liiketoiminnan kasvua.

MRACE-malli: Myyntisuppilon strateginen hyödyntäminen

MRACE-malli on tehokas tapa strategisesti hyödyntää myyntisuppiloa. Tämä malli seuraa asiakkaan polkua tiedostamattomasta prospektista sitoutuneeksi asiakkaaksi, jolloin jokainen vaihe vastaa asiakkaan tarpeita ja edistymistä ostoprosessin aikana. Tätä mallia yhdistämällä SOSTAC-malliin yritykset voivat luoda tarkkaan määritellyn strategian, joka kattaa koko myyntiprosessin, luoden perustan tehokkaalle ja tarkoituksenmukaiselle myyntiputkelle.

AIDA-malli lisää MRACE- ja SOSTAC-malleihin huomion kiinnittämisen, kiinnostuksen herättämisen, päätöksenteon ja toiminnan. Se keskittyy herättämään huomion, luomaan halua ja kannustamaan asiakasta toimimaan. Kun nämä mallit yhdistyvät, ne muodostavat voittavan strategian, joka maksimoi myyntiputken tehokkuuden ja tulokset. Jokainen malli tukee seuraavaa, mahdollistaen yhtenäisen, johdonmukaisen ja tavoitteellisen myyntiprosessin.

MRACE-mallin keskeiset elementit ovat:

 • Määrittely: Tässä vaiheessa määritellään asiakkaan tarpeet ja halut. Tämän avulla voidaan suunnata markkinointiviestintä oikealla tavalla.
 • Tutkimus: Asiakkaan käyttäytymistä tutkitaan, jotta löydetään parhaat keinot saavuttaa heidät.
 • Aktivaatio: Asiakkaiden kiinnostusta herätetään aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla.
 • Konversio: Prospektista tehdään lopulta ostava asiakas.
 • Arviointi: Myyntiprosessia arvioidaan jatkuvasti, jotta sen tehokkuutta voidaan parantaa entisestään.

SOSTAC-malli puolestaan koostuu seuraavista osatekijöistä:

 • Tilanneanalyysi: Nykytilanteen ymmärtämiseksi tehdään perusteellinen analyysi yrityksen toimintaympäristöstä, kilpailutilanteesta sekä omasta liiketoiminnasta.
 • Tavoitteiden asettaminen: Määritellään selkeät tavoitteet myynnille ja markkinoinnille.
 • Strategian luominen: Suunnitellaan strategiat tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Toimenpiteiden suunnittelu: Pohditaan konkreettisia keinoja strategian toteuttamiseksi

AIDA-malli taas sisältää seuraavat neljän vaiheen prosessin:

 • Huomion kiinnittäminen: Luodaan asiakkaan huomiota herättävää sisältöä.
 • Kiinnostuksen herättäminen: Syvennetään asiakkaan kiinnostusta tuotetta tai palvelua kohtaan.
 • Päätöksenteon tukeminen: Autetaan asiakasta tekemään ostopäätös tarjoamalla tarvittavaa informaatiota ja tukea.
 • Toimintaan kannustaminen: Kannustetaan asiakasta toimimaan, esimerkiksi ostamaan tuote tai ottamaan yhteyttä yritykseen.

Nämä mallit yhdessä muodostavat tehokkaasti hyödynnettynän myyntisuppilon, joka mahdollistaa johdonmukaisen ja tavoitteellisen myyntiprosessin.

SOSTAC-malli: Kokonaisvaltainen lähestymistapa myyntisuppiloon

SOSTAC-malli tarjoaa kattavan rakenteen, jonka avulla yritykset voivat suunnitella, toteuttaa ja seurata myyntiputkeaan tehokkaasti. Malli toimii oppaana, jossa Jokainen vaihe – tilanneanalyysi, tavoitteet, strategiat, taktiikat, toimenpiteet ja kontrolli – on tarkasti määritelty ja suunniteltu niin, että se täydentää muita osa-alueita. Tämä luo selkeän polun, jonka avulla myyjät voivat navigoida myyntiputken läpi, optimoiden jokaisen vaiheen maksimoidakseen tulokset.

SOSTAC-mallin käyttöönotto yrityksen myyntisuppilossa voi olla erityisen onnistunut, kun sitä yhdistetään muihin toimivaksi todistettuihin menetelmiin, kuten AIDA-malliin. AIDA-malli auttaa organisaatioita herättämään huomiota, rakentamaan mielenkiintoa, luomaan halua ja houkuttelemaan toimintaan, kun taas SOSTAC-malli tarjoaa kehyksen, joka varmistaa näiden elementtien tehokkaan käytön ja seurannan myyntiputkessa. Yhdessä ne voivat auttaa yrityksiä rakentamaan johdonmukaisia ja tehokkaita myyntiprosesseja, jotka voivat viedä prospektin asiakkaaksi sujuvasti ja kannattavasti.

AIDA-malli: Herätä huomiota ja saavuta myynti

AIDA-malli on keskeinen työkalu myyntiprosessin eri vaiheissa, joka kattaa prospektin kiinnostuksen herättämisen, kiinnostuksen ylläpitämisen ja lopulta ostopäätökseen johtamisen. Tämä malli jakautuu neljään vaiheeseen: huomio (Attention), kiinnostus (Interest), halu (Desire) ja toiminta (Action). Mallin ensimmäinen vaihe keskittyy herättämään prospektin huomion, mikä on prospektin ensimmäinen askel kohti asiakkuutta. Myyntiprosessin vaiheet voivat vaihdella eri yrityksissä, mutta yleisesti ottaen AIDA-malli toimii hyvänä perustana.

Jokaisella AIDA-mallin vaiheella on tärkeä rooli myyntiprosessin onnistumisessa. Huomio-vaiheessa luodaan ensikosketus prospektiin ja herätetään prospektin kiinnostus. Kiinnostus-vaiheessa syvennetään prospektin ymmärrystä tuotteesta tai palvelusta ja luodaan kiinnostusta. Halu-vaiheessa muunnetaan prospektin kiinnostus ostoaikeeksi, ennen kuin lopulta, toiminta-vaiheessa, edistetään prospektin tekemää ostopäätöstä.

Myyntiputken merkitys asiakkaan ostopäätöksessä

Kvalifiointi on kriittinen myyntiputken osa, koska eliminoimme siinä kaikki ne mahdolliset asiakkaat, jotka eivät ole valmiita tai kykeneväisiä ostamaan tuotteitamme tai palveluitamme. Tämä on ratkaiseva vaihe myyntiprosessissa, sillä sen avulla myyjät voivat keskittää ponnistelunsa potentiaalisimpiin asiakkaisiin, mikä puolestaan optimoi työajan käyttöä ja lisää mahdollisuuksia onnistuneeseen kaupantekoon. Kvalifiointi myös ohjaa pelikenttää myyntiputken läpi, varmistaen sujuvuuden jokaisessa myynnin vaiheessa.

Myynnin vaiheet taas ovat tarkkaan harkittuja ja jaoteltuja eri vaiheisiin, joiden tarkoituksena on helpottaa sekä byrokraattista että myynnillistä prosessia. Myyntiputki auttaa luomaan asiakkaan koko ostoprosessista kattavan yleiskuvan, josta voidaan muodostaa yksityiskohtainen suunnitelma jokaiselle asiakkaalle erikseen. Lisäksi, kohtaisena seurantatyökaluna, myyntiputki mahdollistaa prosessin tehostamisen, pullonkaulojen tunnistamisen ja korjausten tekemisen, mikä johtaa lopulta parempiin myyntituloksiin.

Prospektista asiakkaaksi: Myyntisuppilon kriittiset vaiheet

Myyntisuppilon kriittiset vaiheet ovat prospektin muuttaminen asiakkaaksi ja tällä prosessilla on suuri merkitys liiketoiminnan kasvulle. Prospekti on potentiaalinen asiakas, joka on osoittanut kiinnostusta yrityksen tuotteita tai palveluita kohtaan. Hänen kiinnostuksensa on usein havaittu siten, että hän on esimerkiksi tilannut yrityksen uutiskirjeen, ladataan sen oppaita tai myyntimateriaaleja tai osallistunut webinaariin. Prospektin muuttamisessa asiakkaaksi on tärkeää ymmärtää, että se vaatii aikaa ja vaivaa sekä tehokasta ja johdonmukaista markkinointia.

Jokainen yksittäinen prospekti on ainutlaatuinen, ja siksi myyntisuppilon vaiheiden muokkaaminen hänen tarpeidensa mukaan on tärkeää. Myyntisuppilo on tapa visualisoida ja ymmärtää myyntiprosessia sekä hahmottaa, missä vaiheessa mahdollinen asiakkaan ostoprosessi on. Myyntisuppilossa näkyväiset eri vaiheet tarjoavat yrityksille strategisen lähestymistavan, jolla he pystyvät luomaan henkilökohtaista ja merkityksellistä vuorovaikutusta jokaisen prospektin kanssa. On tärkeää, että yritys ymmärtää, miten muuttaa tämähän prospekti asiakkaaksi jokaisessa myyntisuppilon vaiheessa.

Myyntiprosessin vaiheet: Rakenna voittava strategia

Myyntiprosessin rakentaminen vaatii strategista ajattelua ja suunnittelua. On tärkeää tunnistaa ja ymmärtää asiakkaan tarpeet sekä motivoida heitä etenemään myyntikanavassa. Tämän lisäksi on otettava huomioon myös liiketoiminnan tavoitteet ja myyntitiimin kyvyt. Myyntiprosessin eri vaiheiden, kuten tiedonkeruun, yhteydenoton, neuvottelujen ja kaupan päättämisen, on toimittava saumattomasti yhteen yhtenäisen ja tehokkaan kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Strateginen lähestymistapa myyntiprosessiin auttaa myös tunnistamaan mahdolliset pullonkaulat, jotka saattavat hidastaa tai estää myynnin.

Strategisessa myyntiprosessissa on kyse enemmän kuin vain yksittäisten myyntitekniikoiden käyttämisestä. Se vaatii perusteellista ymmärrystä markkinasta, kilpailijoista, asiakkaista sekä omista vahvuuksista ja heikkouksista. Lisäksi on tärkeää luoda johdonmukainen ja systemaattinen prosessi, joka varmistaa, että jokainen asiakasta koskeva yhteydenotto, viestintä ja tarjous on räätälöity heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti. Tämä strategia ei ainoastaan paranna myynnin tehokkuutta ja tuottoa, mutta myös rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita ja luo asiakasuskollisuutta.

Jaa tämä artikkeli:

Suosittuja artikkeleita:

Mainostajille
Sivustollamme teemme mielellämme yhteistyötä teemaan liittyen muun muassa brändien, alan yritysten, verkkokauppojen sekä blogien kanssa.

Mainostajille ja yhteistyökumppaneille meillä ei ole kiinteitä hintoja, vaan keskustelemme hinnoista aina tapauskohtaisesti, niin että lopputulos on varmasti molemmille osapuolille kannattava.

Jos haluat avata keskustelun mahdollisesta yhteistyöstä, niin jätä meille viestiä.