Konversion merkitys ja mittaaminen digimarkkinoinnissa

konversio

Konversion määritelmä ja sen rooli digimarkkinoinnissa

Digitaalisen markkinoinnin maailmassa termi ”konversio” on keskeinen käsite, joka saattaa aiheuttaa hämmennystä ilman selkeää määritelmää. Konversio tarkoittaa yksinkertaisesti kävijän tekemää toimintoa verkkosivustolla, joka täyttää määriteltyä tavoitetta tai päämäärää. Tämä voi olla esimerkiksi tuotteen ostaminen, lomakkeen täyttäminen tai uutiskirjeen tilaaminen.

Mikä on konversio digitaalisen markkinoinnin kontekstissa? Se on mittari, joka auttaa yrityksiä ymmärtämään, kuinka hyvin heidän verkkosivunsa tai markkinointikampanjansa täyttävät asetetut tavoitteet. Konversion rooli digimarkkinoinnissa on korvaamaton. Sen avulla markkinoijat voivat mitata ja analysoida käyttäjän polkua – heidän toimiaan ja sitoutumistaan yrityksen digitaalisissa kanavissa. Näin yritykset voivat optimoida ja tehostaa markkinointitoimenpiteitään konversionsa parantamiseksi.

Konversion määritelmä ja sen rooli digimarkkinoinnissa voidaan jakaa seuraaviin osiin:

 • Konversio: Tämä on kävijän tekemä toiminto verkkosivustolla, joka täyttää määriteltyä tavoitetta tai päämäärää. Esimerkkejä konversiosta voivat olla tuotteen ostaminen, lomakkeen täyttäminen tai uutiskirjeen tilaaminen.
 • Digitaalisen markkinoinnin konteksti: Konversio on mittari, joka auttaa yrityksiä ymmärtämään, kuinka hyvin heidän verkkosivunsa tai markkinointikampanjansa täyttää asetetut tavoitteet.
 • Konversion rooli digimarkkinoinnissa: Konversion avulla markkinoijat voivat mitata ja analysoida käyttöpolkuja – eli kävijöiden toimia ja sitoutumista yrityksen digitaalisissa kanavissa.

Seuraavassa esitämme joitakin tapoja, joilla konversio voi auttaa yritystasi:

 • Mahdollistaa tehokkaan suorituskyvyn seurannan: Kun tiedät konversionsi määrän ja laadun, voit paremmin arvioida kampanjoittesi menestystasoa.
 • Auttaa optimoimaan sijoitetun pääoman tuoton (ROI): Mitattava tieto konversioista antaa sinulle mahdollisuuden tehdä tarvittavat muutokset markkinointistrategioihisi ja siten parantaa ROI:tasi.
 • Parantaa asiakaskokemusta: Konversion avulla voit ymmärtää paremmin asiakkaidesi tarpeita ja mieltymyksiä, mikä puolestaan auttaa sinua tarjoamaan heille räätälöidyn käyttökokemuksen.
 • Edistää liiketoiminnan kasvua: Parannettu konversioaste tarkoittaa usein suurempia tuloksia. Kun saat enemmän ihmisiä tekemään toivomasi toimet verkkosivustollasi tai sovelluksessasi, yrityksesi voi kasvaa nopeammin.

Miksi konversio on niin tärkeä?

Konversion merkitys digimarkkinoinnissa on valtava – se on avainasemassa, kun puhutaan yrityksen kannattavuudesta tai kasvusta. Kuitenkin, ensin on ymmärrettävä mitä tarkoittaa konversio. Konversio tarkoittaa toimintaa, joka muuttaa verkkosivun kävijän potentiaaliseksi tai todelliseksi asiakkaaksi. Kyse voi olla uuden uutiskirjetilauksen saamisesta, sovelluksen lataamisesta tai verkkokaupan ostotapahtumasta.

Konversio ei ole ainoastaan transactional toiminto, vaan se alkaa jo paljon ennen ostotapahtumaa Reach-vaiheessa. Tässä vaiheessa potentiaalisten asiakkaiden huomio kiinnitetään yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Konversion merkitys korostuu, kun otetaan huomioon että jokainen kävijä on potentiaalinen asiakas. Siksi onkin elintärkeää, että yritykset ymmärtävät mitä tarkoittaa konversio ja kuinka se toteutetaan tehokkaasti digimarkkinoinnissa.

Konversion toteuttamiseksi tehokkaasti digimarkkinoinnissa on tärkeää ottaa huomioon seuraavat seikat:

 • Konversioaste: Tämä on prosenttiosuus sivuston kävijöistä, jotka suorittavat halutun toimen. Mitä korkeampi konversioaste, sitä enemmän yritys saa potentiaalisia tai todellisia asiakkaita.
 • Asiakaspolku: On tärkeää ymmärtää ja optimoida asiakaspolkua – sarja vaiheita, joita kuluttaja seuraa ennen ostotapahtumaa. Asiakaspolun parantaminen voi auttaa lisäämään konversiota.
 • Sisällön laatu: Korkea-laatuinen sisältö houkuttelee ja pitää kiinnostuneet kävijät verkkosivulla pidempään, mikä lisää mahdollisuutta konversioon.
 • Call-to-Action (CTA): Tehokkaat CTA:t ovat välttämättömiä konversion kannalta. Ne ohjaavat kävijät tekemään halutun toimenpiteen, kuten liittyminen uutiskirjeeseen tai tuotteen ostaminen.
 • Kokeilu ja virheiden korjaaminen: Digimarkkinoinnin strategiat tulisi jatkuvasti testata ja mukauttaa saadun palautteen perusteella parhaan mahdollisen konversion aikaansaamiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tehokas konversio on elintärkeä osa digimarkkinointia. Se ei ainoastaan auta yritystä kasvamaan ja lisäämään kannattavuutta, vaan myös rakentaa pitkäaikaisia suhteita asiakkaiden kanssa.

Konversion eri muodot: mikrokonversiot vs. kovat konversiot

Digitaalisessa markkinoinnissa konversiot voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin: mikrokonversioihin ja koviin konversioihin. Mikrokonversiot ovat pienempiä toimintoja, jotka käyttäjä tekee verkkosivuillasi. Nämä voivat olla esimerkiksi uutiskirjeen tilaus, blogin lukeminen tai jonkin sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa. Nämä toiminnot vaikuttavat positiivisesti käyttäjän sitoutumiseen ja navigointiin sivustolla, mutta ne eivät vielä itsessään johda myyntiin.

Kovat konversiot puolestaan tarkoittavat konkreettisia ostoja tai muita toimintoja, jotka tuottavat suoraan liikevaihtoa yritykselle. Nämä toiminnot ovat digitaalisen markkinoinnin tärkeimmät tavoitteet. Esimerkkejä kovista konversioista ovat verkkokaupassa tehty ostos, tarjouspyynnön lähettäminen tai yhteydenottolomakkeen täyttäminen. Sekä mikrokonversiot että kovat konversiot ovat osa Act ja Convert vaiheita digitaalisen markkinoinnin strategiassa, joissa ensin herätetään kävijän kiinnostus ja sen jälkeen saadaan hänet toimimaan halutulla tavalla.

Mikrokonversiot ja kovat konversiot ovat molemmat tärkeitä digitaalisen markkinoinnin strategiassa. Ne auttavat yrityksiä ymmärtämään, miten kävijät reagoivat heidän verkkosivustoihinsa ja mitkä toiminnot johtavat lopulta myyntiin. On tärkeää seurata molempia konversion tyyppejä parantaakseen markkinointistrategioitaan.

Mikrokonversiot

 • Uutiskirjeen tilaaminen: Käyttäjän sitoutuminen yrityksen uutiskirjeeseen on merkki siitä, että hän on kiinnostunut yrityksen tarjoamasta sisällöstä.
 • Blogin lukeminen: Tämän toiminnon avulla voidaan arvioida, kuinka hyvin käyttäjät pitävät sivuston sisällöstä.
 • Sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa: Kun käyttäjät jakavat sivustosi sisältöjä sosiaalisessa mediassa, se lisää näkyvyyttäsii ja voi houkutella uusia vierailijoita sivustollesi.

Kovat konversiot

 • Verkkokauppaostokset: Nämähän ovat suoraan liikevaihtoa tuottavia toimintoja.
 • Tarjouspyynnöt: Lomakkeiden täyttö tai tarjouspyyntöjen lähettely on merkki siitä, että käyttäjä on vakavasti harkitsemassa ostosta.
 • Yhteydenottolomakkeen täyttäminen: Tämän toiminnon avulla yritys voi saada suoran yhteyden potentiaaliseen asiakkaaseen.

Molempien konversion tyyppien seuranta ja analysointi auttavat yrityksiä ymmärtämään paremmin, mitkä markkinointistrategiat toimivat parhaiten heidän kohderyhmälleen. Se myös antaa mahdollisuuden optimoida verkkosivustoaan ja markkinointikampanjoitaan tehokkaammaksi.

MRACE®-malli: strateginen viitekehys digimarkkinoinnille

Digitaalisen markkinoinnin kentällä monimutkaistuu yhä enemmän menestysreseptin määrittely. Tässä astuu kuvioon MRACE®-malli, joka tarjoaa selkeän strategisen viitekehyksen konversion optimoimiseksi koko asiakkaan ostopolkua pitkin. Malli jakautuu neljään vaiheeseen: Reach, Act, Convert ja Engage. Kukin näistä vaiheista edellyttää erityyppisiä toimintoja ja taktiikoita, joilla pyritään ohjaamaan verkkokävijä kohti haluttua lopputulosta – konversiota.

Engage-vaihe on ehdottoman tärkeä osa tätä prosessia, sillä se mittaa, kuinka asiakkaat ovat sitoutuneet brändiin ostotapahtuman jälkeen. Tämän vaiheen tärkeys korostuu digitalisoituneessa maailmassa, jossa tyytyväiset ja sitoutuneet asiakkaat ovat sekä organisaation suurimpia kannattajia että voimakkaimpia markkinoijia. Konversioprosentin parantamiseen ei riitä, että saa asiakkaan kerran ostamaan – on tärkeää jatkaa dialogia asiakkaiden kanssa ja varmistaa, että he tulevat ostoksille uudelleen ja uudelleen. MRACE®-malli auttaa organisaatioita nimenomaan tässä – strategian luomisessa, joka ei ainoastaan tuo asiakkaita, vaan myös sitouttaa heidät pitkäaikaisesti.

MRACE®-mallin neljä vaihetta ovat seuraavat:

 • Reach: Tämän vaiheen tavoitteena on saada potentiaaliset asiakkaat huomaamaan brändisi ja tuotteesi. Se voi sisältää erilaisia digitaalisen markkinoinnin strategioita, kuten hakukoneoptimointia (SEO), maksettua mainontaa, sosiaalisen median markkinointia tai sähköpostimarkkinointia.
 • Act: Toimintavaiheessa pyritään saamaan verkkosivuston vierailijat toimimaan jollakin tavalla. Tämä voi olla esimerkiksi uutiskirjeen tilaaminen, lomakkeen täyttäminen tai yhteydenottopyynnön lähettäminen.
 • Convert: Konversiovaiheessa asiakas tekee ostoksen tai muun halutun toimenpiteen. Tämän vaiheen optimoimiseksi voidaan käyttää esimerkiksi konversio-optimoitua laskeutumissivua, tehokasta myyntisuppiloa tai hyvin suunniteltuja CTA-painikkeita.
 • Engage: Sitouttamisvaiheessa keskitytään pitämään asiakkaiden kiinnostus yllä ostotapahtuman jälkeenkinkin. Tätä varten voidaan kehittää erilaisia sitouttamistoimenpiteitä, kuten säännöllistä viestintää sähköpostitse, palkitsemisohjelmien luomista tai asiakaspalautteen keräämistä ja hyödyntämistä.

MRACE®-mallin avulla organisaatiot voivat luoda tehokkaan, kohdennetun ja tuloksellisen digitaalisen markkinoinnin strategian. Malli auttaa ymmärtämään eri vaiheiden merkityksen ja roolin kokonaisuudessa, sekä tarjoaa työkalut jokaisen vaiheen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehittämällä toimintansa mukaisesti yritys voi parantaa konversioasteitaan, kasvattaa asiakasuskollisuuttaan ja lopulta lisätä liikevaihtoaan pitkällä aikavälillä.

Reach-vaihe: ensimmäinen askel konversion polulla

Digitaalisen markkinoinnin maailmassa ”Reach” -vaiheessa keskitytään houkuttelemaan laaja joukko mahdollisia asiakkaita. Tässä vaiheessa yrityksen tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman moni potentiaalinen asiakas ja houkutella heidät verkkosivustolleen tai sosiaalisen median alustalle. Useimmiten tämä toteutetaan houkuttelevan sisällön, hienostuneen hakukoneoptimoinnin tai kohdennetun mainonnan avulla. Tämä vaihe on ratkaiseva konversion polulla, koska suuri kävijämäärä kasvattaa konversioastetta, mikä tarkoittaa suurempaa määrää asiakkaita.

”Reach”-vaiheen vaikutus konversioasteeseen ei kuitenkaan rajoitu vain potentiaalisten asiakkaiden houkutteluun. Tässä vaiheessa on myös tärkeää varmistaa, että viestisi tavoittaa oikean yleisön – tämä tarkoittaa ihmisiä, jotka ovat todennäköisimmin kiinnostuneita tuotteesi tai palvelusi. Tätä silmällä pitäen yritysten tulisi panostaa laatuun määrän sijaan. Täsmällinen kohdennus ja personoitu sisältö voivat vaikuttaa konversioasteen parantamisessa, koska ne kasvattavat todennäköisyyttä, että kävijästä tulee lopulta maksava asiakas.

Tässä ovat tärkeimmät seikat, jotka yritysten tulisi ottaa huomioon ”Reach”-vaiheessa:

 • Kohdenna viestintääsi: Yrityksen on varmistettava, että heidän markkinointiviestinsä saavuttavat oikean yleisön. Tämä ei tarkoita ainoastaan suurta määrää ihmisiä, vaan ennen kaikkea niitä, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita tuotteista tai palveluista.
 • Laatu ennen määrää: Vaikka suuri kävijämäärä verkkosivustolla tai sosiaalisen median alustalla voi näyttää lupaavalta, laadukas liikenne on avain korkeampaan konversioasteeseen. Asiakkaiden houkuttelemiseksi sisällön on oltava merkityksellistä ja arvoa lisäävää.
 • Personoi sisältösi: Hyvin kohdennettu ja personoitu sisältö voi kasvattaa todennäköisyyttään siitä, että sivuston vierailija muuttuu maksavaksi asiakkaaksi. Tämän toteuttamiseksi yrityksen tulisi tutkia potentiaalisten asiakkaidensa tarpeita ja mieltymyksiä sekundoidakseen sopivan markkinointistrategian.
 • Hakukoneoptimointi (SEO): Hienostunut SEO-strategia auttaa parantamaan yrityksen näkyvyyttá verkossa ja houkuttelemaan enemmän potentiaalisia asiakkaita. Tämä sisältää avainsanojen optimoinnin, laadukkaan linkkirakenteen ja jatkuvan sisällön päivittämisen.
 • Kohdennettu mainonta: Tehokas tapa saavuttaa oikea yleisö on kohdennetun mainonnan käyttö. Mainosten suunnittelussa tulisi ottaa huomioon yleisön demografiset tiedot, sijainti sekä heidän kiinnostuksen kohteensa.

”Reach”-vaihe on siis ensimmäinen ja ratkaiseva askel konversion polulla. Sen tavoitteena ei ole ainoastaan houkutella mahdollisimman paljon ihmisiä yrityksen verkkosivustolle tai sosiaalisen median alustoille, vaan myös varmistaa, että nämä ihmiset ovat todellisia potentiaalisia asiakkaita, jotka voivat lopulta johtaa korkeampaan konversioasteeseen.

Act-vaihe: kävijän aktiivinen tiedonhaku ja vertailu

Digitaalisen markkinoinnin prosessissa ’Act-vaihe’ on olennainen osa, jossa kävijät etsivät aktiivisesti tietoa ja vertailevat eri vaihtoehtoja. Tässä vaiheessa on keskeistä ymmärtää käyttäjän tarpeet ja tarjota heille relevanttia sekä arvoa lisäävää sisältöä. Tämä sisältö voi käsittää tuotetietoa, vastauksia yleisiin kysymyksiin, asiakasarvosteluja tai esimerkiksi opastusvideoita. Tässä vaiheessa oikeanlainen sisältö voi merkittävästi vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti kävijä etenee seuraavaan vaiheeseen, muuttuu ostajaksi.

Tämän lisäksi ’Act-vaiheessa’ asiakkaan päätöksenteon tukemiseksi ja konversion optimoimiseksi on tärkeää tarjota helppokäyttöistä ja saumattomasti toimivaa verkkopalvelua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi selkeää navigointia, nopeaa latausnopeutta ja intuitiivista käyttöliittymää. Tässä vaiheessa verkkopalvelun käytettävyys ja sisältö kulkevat käsi kädessä – molemmat ovat yhtä lailla tärkeitä kävijän konvertoimiseksi asiakkaaksi.

’Act-vaiheen’ onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat:

 • Käyttäjän tarpeiden ymmärtäminen: On tärkeää tunnistaa ja ymmärtää kävijän tarpeet. Tämä auttaa luomaan sisältöjä, jotka vastaavat näihin tarpeisiin ja lisäävät arvoa käyttäjälle.
 • Relevantin sisällön tuottaminen: Sisällön tulisi olla merkityksellistä ja arvoa lisäävää. Se voi käsittää esimerkiksi tuotetietoa, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai asiakasarvioita.
 • Helppokäyttöinen verkkopalvelu: Verkkopalvelun tulisi olla helppokäyttöinen ja saumattomasti toimiva. Selkeät navigointivalikot, nopeat latausajat sekä intuitiiviset käyttöliittymät voivat parantaa kävijän kokemusta ja edesauttaa konversiota.
 • Jatkuvan optimoinnin merkitys: ’Act-vaiheessa’ on tärkeää jatkuvasti seurata ja analysoida verkkopalvelun suorituskykydataa. Näiden analyysien pohjalta voidaan tehdä muutoksia palveluun tai sen sisältöihin paremman konversion saavuttamiseksi.

Nämähän eivät ole ainoita tekijöitä, jotka vaikuttavat ’Act-vaiheen’ onnistumiseen, mutta ne ovat keskeisiä elementtejä, jotka jokaisen digitaalisen markkinoijan tulisi ottaa huomioon. On tärkeää muistaa, että kävijän konvertoiminen asiakkaaksi ei ole yksittäinen tapahtuma, vaan prosessi, joka vaatii jatkuvaa työtä ja optimointia.

Convert-vaihe: miten kävijästä tulee ostaja?

Digimarkkinoinnissa convert-vaihe on ratkaisevan tärkeä momentti, jossa kävijän pitäisi muuttua ostajaksi. Sinun tavoitteesi tässä vaiheessa on saada vierailija tekemään ostopäätös, jota on herätelty Reach- ja Act-vaiheissa. Tämä voi olla monimutkaista, koska ostopäätökseen vaikuttavat monet tekijät, kuten tuotteen tai palvelun laatu, hinta, saatavuus ja maine.

Mieti siis, miten voit helpottaa ostamispäätöstä ja vahvistamaan kuluttajan luottamusta tarjoukseesi. Tarjota riittävästi informaatiota tuotteesta tai palvelusta, esimerkiksi sen toimivuudesta, kilpailukyvystä ja hinnoittelusta. Ole avoin ja läpinäkyvä, tue kommunikointia ja mahdollista helppo ostoprosessi. Convert-vaiheessa ratkotaan ongelma, joka käyttäjällä on ollut, ja näin ollen hän sitoutuu sinuun ostajana. Arvioiden ja palautejärjestelmien kautta voit parantaa convert-vaihetta ja tehostaa myyntiä.

 • Tarjoa tarkka ja yksityiskohtainen kuvaus tuotteestasi tai palvelustasi. Mahdollisen ostajan on tiedettävä, mitä hän saa rahoilleen.
 • Selitä, miksi tuotteesi tai palvelusi on kilpailukykyinen markkinoilla. Mitkä ovat sen vahvuudet verrattuna muihin samanlaisiin tuotteisiin tai palveluihin?
 • Ole selkeä hinnoittelussa. Piilotetut kustannukset voivat johtaa luottamuksen menetykseen ja vaikuttaa negatiivisesti ostoprosessiin.
 • Tuo esiin yrityksesi maine ja arvostelut. Positiiviset kokemukset voivat vakuuttaa epäröiviä asiakkaita tekemään ostopäätöksen.
 • Helpota ostamista mahdollisimman sujuvalla prosessilla. Monimutkaiset vaiheet saattavat saada vierailijan jättämään ostoksen kesken.

Convert-vaiheessa ratkaistava ongelma voi liittyä esimerkiksi tarpeeseen löytää sopiva tuote, puuttuviin tietoihin tai epätietoisuuteen siitä, kannattaako investointia tehdä nyt vai myöhemmin.

 • Osoita käyttämällä todisteita (esimerkkejä, arvioita), että sinun ratkaisusi vastaa parhaiten heidän tarpeisiinsa.
 • Tarjoamalla riittävästi tietoa voit auttaa vierailijaa tekemään informoidun päätöksen.
 • Ole avoin ja läpinäkyvä. Tämä voi vahvistaa luottamusta yritykseesi ja tuotteisiisi tai palveluihisi.

Lopuksi, muista jatkuvasti arvioida ja kehittää convert-vaihetta. Palautejärjestelmien kautta saat tärkeää tietoa siitä, miten prosessia voidaan parantaa entisestään.

 • Kehitä palautejärjestelmiä keräämällä asiakaspalautetta.
 • Analysoi saatuja tuloksia ja tee tarvittavat muutokset parantaaksesi ostoprosessia.
 • Muista, että jatkuva kehitys on avain menestykseen digimarkkinoinnissa.

Engage-vaihe: asiakkaan sitoutumisen mittaaminen

Asiakkaan sitoutumisen mittaaminen on digitaalisen markkinoinnin strategian keskeinen osa, joka muodostaa Engage-vaiheen MRACE®-mallissa. Tämä vaihe korostaa asiakkaan sitoutumisen merkitystä pitkäkestoisena suhteena, jota voidaan seurata ja kehittää jatkuvien digitaalisten markkinointipyrkimysten avulla. Sitoutumisen mittaaminen ei ole vain passiivinen prosessi, vaan aktiivinen strateginen työkalu tuotteen tai palvelun parantamiseen.

Engage-vaiheessa markkinoinnin ponnistelut keskittyvät asiakkaan sitoutumisen edistämiseen ja sen jälkeiseen mittaamiseen. Tämä mittaaminen sisältää kohdennettua tietoa asiakkaan vuorovaikutuksesta tuotteen tai palvelun kanssa, ja siitä, kuinka he reagoivat jatkuvaa sitoutumista edistäviin toimenpiteisiin. Sitoutuneet asiakkaat ovat todennäköisemmin lojaaleja, ostavat säännöllisemmin, ja suosittelevat tuotteita tai palveluja muille, mikä merkitsee valtavaa potentiaalia brändin laajentumisen ja kasvun kannalta.

Engage-vaiheessa asiakkaan sitoutumisen mittaamiseen liittyvät tekijät voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

 • Asiakaskokemuksen analysointi: Tämä sisältää tiedon keräämisen siitä, miten asiakas käyttäytyy ja reagoi tuotteen tai palvelun kanssa. Tämän tietojen avulla voidaan tunnistaa mahdolliset esteet tai haasteet, jotka estävät asiakkaita sitoutumasta täysimittaisesti.
 • Sisällön strategia: On tärkeää luoda ja jakaa sisältöä, joka on merkityksellistä ja arvoa lisäävää kohderyhmälle. Sisällön tulisi olla suunniteltu niin, että se edistää pitkän aikavälin sitoutumista.
 • Viestinnän tehokkuus: Miten viestit välitetään asiakkaille vaikuttaa heidän ymmärrykseensä brändistä ja sen tarjoamista tuotteista tai palveluista. Tehokas viestintä voi auttaa vahvistamaan positiivisia mielikuvia ja lisätään näin ollen sitoutuneisuutta.
 • Digitaalisten kanavien optimointi: On olennaista varmistaa, että kaikki digitaaliset kanavat toimivat saumattomasti yhdessä luoden optimaalisen kokemuksen asiakkaille. Huono käyttökokemus voi johtaa sitoutumisen vähentymiseen.
 • Asiakaspalvelun laatu: Hyvä asiakaspalvelu voi lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja luottamusta, mikä puolestaan johtaa suurempaan sitoutumiseen.

Engage-vaiheessa on tärkeää muistaa, että kaikki edellä mainitut tekijät ovat keskenään yhteydessä ja vaikuttavat toisiinsa. Onnistunut sitouttamisstrategia ottaa huomioon kaikki nämä osa-alueet ja pyrkii jatkuvasti parantamaan niitä.

Jaa tämä artikkeli:

Suosittuja artikkeleita:

Mainostajille
Sivustollamme teemme mielellämme yhteistyötä teemaan liittyen muun muassa brändien, alan yritysten, verkkokauppojen sekä blogien kanssa.

Mainostajille ja yhteistyökumppaneille meillä ei ole kiinteitä hintoja, vaan keskustelemme hinnoista aina tapauskohtaisesti, niin että lopputulos on varmasti molemmille osapuolille kannattava.

Jos haluat avata keskustelun mahdollisesta yhteistyöstä, niin jätä meille viestiä.